Ứng dụng IoT tưới chính xác cho cây rau

T_Node_DAD_01

Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong quản lý tưới tự động chính xác trên cây rau

Ứng dụng công nghệ IOT lắng nghe nhu cầu nước của cây, giúp cây rau màu tăng năng suất và tiết kiệ nước tưới, công lao động và tài nguyên

Hình ảnh dự án

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.